Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English

The Useful Dragon/Օգտակար վիշապը Once upon a time there lived a dragon whose namewas Komodo.He could breathe tire. And all the people who livednearby were afraid of him. Whenever they heard himcoming 1 they ran away and hid.They could always hear him because Komodo had sixfeet, and wore three pairs of shoes at a t …

Քիմիա

1 .Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.CH4 և NO2 Ar (CH4)=3:1 Ar (NO2)=3:6 2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որըպահպանում է տվյալ նյութի քիմիական. հատկությունները: 3. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ, Na2Sբ) …