Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

 1.Հաշվե ́ք ածխաթթու գազի (CO2), ծծմբային գազի (SO2), ջրի (H2O) եւ ազոտի (II) օքսի­ դի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածները (Mr): Mr (CO2)=1h2(C)+2*H2(O)=1*12+2*16=44 Mr(SO2)=1*H2(S)+2*Ar(O)=1*32+2*16=64 Mr(H2O)=2*Hr(H2)+1*Ar(O)=2*1+1*16=18 Mr(NO)=1*Hr(N+1*Ar(O)=1*14+1*16=30 2.Ընտրե ́ք ճիշտ պատասխանը: CH4­ի հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածն է` ա) 16 գ) 24 բ) 20 դ) 28 3.Որոշեք, թե երկաթի Fe2O3 եւ Fe3O4 միացու­թյուններում երկաթի օքսիդացման աստիճանը: