Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Բովանդակությունը.<< Ատոմի կառուցվածքը: Քիմիական  տարրերի պարբերական  օրենքը  և համակարգը: Պարզ և բարդ նյութերի  բանաձևերի կազմումը  և  անվանակարգը: Քիմիական կապի տեսակները(կովալենտային, իոնային, մետաղային,ջրածնային): Բաղադրության  հաստատունության  օրենքը՝նյութի  որակական և քանակական բաղադրությունը: Նյութի քանակ՝մոլ,հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի: Առաջադրանքներ՝ Բնութագրեք   ՁԵՐ ընտրած  տարրի  ատոմը՝ պատասխանելով   հետևյալ  հարցադրումներին. ա)  քիմիական  տարրի  նշանը…բ)  կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =…գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  …

Երկրաչափություն

Երկրաչափության տնային առաջադրանքներ Խնդիր Գտեք ամենափոքր բնական թիվը,որը ունի ճիշտ 5 բաժանարար: Պատ՝. 16

իրավունք 

Իրավաբանական և Ֆիզիկական անձ Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։ Բացի քրեական իրավունքից մյուս բոլոր իրավունքի ճյուղերում իրավաբանական անձինք համարվում են իրավունքի սուբյեկտներ։ Իրավաբանական անձինք …

իրավունք 

Վարչական իրավախախտում (վարչական զանցանք), վարչական պատասխանատվություն առաջացնող հակաիրավական գործողություն (անգործություն), որով խախտվում են պետության, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիների օրինական շահերը, պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների բնականոն աշխատանքը, պետական և հասարակական անվտանգությունը։ Հանցագործությունից տարբերվում է հանրության համար նվազ վտանգավորությամբ։

իրավունք 

Աղմուկը գիշերային ժամերին Նոյեմբերի 1-5 հասարակագիտական նախագիծ Այսպիսով՝ գիշերային ժամանակ (ժամը 23.00-ից մինչև 7.00-ն) լռությունը խախտելը, այսինքն` բարձրաձայն երգելը, երաժշտական գործիքներ նվագելը, ձայնային ազդանշաններ տալը, բարձր միացրած հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններում կամ մուտքերում, բնակելի տարածություններում կամ բակերում, փողոցներում կամ այլ հասարակական վայրերում կամ դրանցից դուրս ԱՂՄՈՒԿՈՎ ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, …

իրավունք

Աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրի լուծումը Աշխատողն իրավունք ունի լուծելու անորոշ և որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը (աշխատանքից դուրս գալու), նախքան դրա ժամկետի լրանալը` այդ մասին առնվազն 30 օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով գործատուին: Աշխատողն իրավունք ունի լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը, այդ մասին առնվազն 5 օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով գործատուին, եթե աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կապված է: Աշխատողն …

Մայրենի

Բայ Առարկայի գործողություն կամ եղելություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայ: Բայերը պատասխանում են ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին:Օրինակ՝ Փոքրիկը առավոտները արթնանալուն պես ժամերով հենվում էր պատշգամբի ճաղին ու կարոտով նայում, թե արդյո՞ք բակում չի երևում ծերունին:Այս նախադասության մեջ թավ գրված բառերը բայեր են: Բայերը լինում են դիմավոր և անդեմ: Դիմավոր բայերը նախադասության մեջ դառնում են ստորոգյալ, անդեմ բայերը կարող են կատարել տարբեր պաշտոններ: Բայի կազմությունը …