Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

1. Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրությանձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականներըգրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներովկազմված բառերը (գոյական, ածական)։ Զվարթնոց. Վաղարշապատի Ս. Գրիգոր. վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետությանհուշարձան Արարատյան դաշտում՝ Էջմիածնից 3 կմ հարավ։Ըստ հայ պատմիչների վկայության և պահպանված հունարեն արձանագրության՝կառուցել է Ներսես Գ Իշխանցի (Շինող) հայոց կաթողիկոսը, և …

Մայրենի

1.Համանուն են այն բառերը, որոնք ձևով նույնն են, իմաստներով՝ տարբեր, օրինակ՝ տոն (ձայնաստիճան)- տոն (տոնախմբություն), հանդերձ (հագուստ)-հանդերձ (միասին), մարտ (կռիվ)-մարտ ( ամիս)։ 2.Հարանուն են այն բառերը, որոնք ձևով նման են, սակայն իմաստով տարբերեն։ Օրինակ՝ հրավեր-հրավերք, ցուցում-ցուցմունք, զգացում-զգացմունք,այգաբաց-այգեբաց։ Գործնական աշխատանք 1.Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։ 1. Նա երկու օր ավել աշխատեց։2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։3. …

Մայրենի

Տեքստից դուրս գրել բոլոր գոյականները՝ ցույց տալով դրանց հատկանիշները։ Հուշում 1․ իրանի՞շ, թե՞ անձնանիշ, հատո՞ւկ, թե՞ հասարակ, թիվը, հոլով հոլովում, առում։ Հուշում 2․ Գոյականի հոլովը որոշում են եզակի թվի սեռական հոլովից։ Հուշում 3․Տեքստում կա 20-ից ավել գոյական Մթնաձոր տանող միակ արահետն առաջին ձյան հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում։ Սակայն …

Մայրենի

Հոմանիշ և հականիշ բառեր 1.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարի, դժվար, հավաքել, դյութիչ, հուզիչ,հմայիչ, ծավի, ստերջ, բիլ, դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ,անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ: Հսկայական-վիթխարի Ողորկ-հարթ Հմայիչ-դյութիչ Ստերջ-անպտուղ Դժվար-խրթին Ծավի-բիլ Դրվատել-գովել Տամուկ-խոնավ Դատարկել-պարպել Հավաքել-ժողովել 2.Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։ ա) Լուռ1. ակնդետ, անխոս, անթարթ2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն3. անձայն, անքթիթ, …

Մայրենի

Գործնական աշխատանք Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ մեծատառերը թողնելով ըստ անհրաժեշտության։1. Փոքր ծառ է սովորական նշենին. հազիվ հասնում է 4-8 մբարձրության, 10-40 սմ բնի տրամագծով։ Արժեքավոր պտղատու բույս լինելու հետ նշենին նաև բարձր դեկորատիվ խառատեսակ է։ Հատկապես գեղեցիկ է վաղ գարնանը,երբ խառը ամբողջովին խախկվում է ձյունասպիտակ բուրումնավետ խաղիկներով: Տարածված է Կովկասում, Միջին Ասիայում, Իրանում, Աֆղանստանում, Փոքր Ասիայում: Լևոն …

Մայրենի

Սեպտեմբերի 27 Բառերից որո՞նք են գոյական.անբեկանելի, ունելի, կիսադեմ, տխրադեմ, արդուզարդ, նկարազարդ, շարական, ընտանեկան, խորագին, գլխագին։Նշիր անհոգնական գոյականները.Ֆիլիպիններ, մաթեմատիկա, քննություն, կաթ, գաղտնիք, գինի, աշակերտություն, մարմար, բարկօղի, հանրահաշիվ, բեռ, հոգևորականություն, քիմիա, մթություն, դարվինիզմ, բնապաշտպանություն։Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին.մարզատոն, հավատարմագիր, ուղեցույց, հիվանդայց, մենապար, մեկնակետ, գիսաստղ, ճամփեզր, հաղորդալար, զորացույց, նավթամուղ, ծիսակարգ, հետնախորշ, կամարասյու, մաքսանենգ, ջրէջք։ մարզատոններ, հավատարմագրեր, ուղեցույցներ, հիվանդայցեր, մենապարեր, մեկնակետեր, գիսաստղեր, ճամփեզր, հաղորդալարեր, զորացույցեր, նավթամուղներ, ծիսակարգեր, հետնախորշեր, կամարասյուներ, մաքսանենգեր, ջրէջքեր։ Նշի՛ր այն գոյականները, որ ներգոյական …

Մայրենի

Գործնական աշխատանք 1։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել յուրաքանչյուր հոլովով դրված գոյականները։Լորը մեր ժողովրդի սիրած թռչուններից է։ Դեռևս միջին դարերում հայ21մանրանկարիչները այդ անմեղ ու գեղեցիկ թռչունին անմեռ գույներով նկարել են մագաղաթյա գրքերի լուսանցքներում և գլխազարդերի մեջ։ Հիշատակենք 1280 թվականին Կիլիկիայում Պողոս գրչի ձեռքով գրված մի Ավետարանի ծաղկազարդ խորանը, որի վրա խոտերի և տերևների մեջ լորեր են կանգնած՝ …

Մայրենի

Առաջադրանքներ  1։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնահնչյունը հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերականգնվում է բառակազմության ժամանակ։Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,նուռ։ Կողմ,մաս,ծունկ,սերմ,նուռ:  2։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակիգոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախադասություններ։Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,Դարերի ձյուն կա նրա …

Մայրենի

ա բույս-բուսաբուծություն,խոտաբույսեր ձյուն-,ձնագնդիկ,ձյունածածկ բույր-բուրավետ,անուշաբույր փթիթ-փթթել,դեռափթիթ գունդ-գնդաձև,երկրագունդ քաղաք-մայրաքաղաք,քաղքենի հունչ-հնչել,նույնահունչ ձիգ-հրաձիգ,հրաձգություն բուռն-բռնազբոս,միաբուռ բ նուրբ-նրբիկ-ամենանուրբ կոշիկ-կոշկակար,ճտքակոշիկ աստղ-աստղաթափ-Աստղիկ ուղի-փակուղի,ուղղություն ցունց-ցնցվել,հոգեցունց քեն-քինախնդիր,անքեն ցիր-գնդացիր-ցրել լիս-լսել,ասուլիս վեճ-վիճել,բանավեճ պատառ-պատռել,պատառաքաղ գ ցամաք-մայրցամաք-ցամքոց կղզի-կղզյակ-թերակղզի մունջ-լուռումունջ,մնջախաղ կարմիր-կարմրել,ամենակարմիր փշուր -փշրանք,սառցափշուր օգուտ-օգտակար,անօգուտ դետ-դիտել,ակնդետ հանուր-հանրօգուտ,ընդհանուր լույծ-անդամալույծ,լծկան դ համբույր-համբուրել,բարեհամբույր շեն-շինել,քարաշեն սուն — երեսուն,երեսնամյա մատույց-մատուցել,կառամատույց խույս-խուսափել,կենտրոնախույս արյուն-արնախում,տաքարյուն որդի- որդյակ,եղբորորդի լիք- լիառատ,լիքոտ խուռն-խուռներամ,խռնվել ե համար-հեռախոսահամար,համրիչ ծիլ-ծլել,նորածիլ ումպ-ըմպանակ,միաումպ ծաղիկ-ծաղկանոց,արևածաղիկ կիրթ-կրթօջաղ,բարեկիրթ կուռ- կռապաշտ, ամրակուռ …