Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Ու և ը ձայնավորների հնչյունափոխություն էջ 69, առաջադրանք 65,66 և էջ 70, առաջադրանք 67,68։ 65 բուրդ-բրդավաճառ ու >ը զուսպ-զսպանակ ու >ը ումպ-ըմպել ու >ը խուռն- խռնշտել ու >ը հուր- Հրաչյա ու >ը անութ-անթացուպ ու սղ. շուրջ-շրջմոլիկ ու >ը լեզու- լեզվաբան ու >վ շուն- շնագալյ ու >ը նուշ-նշենի ու >ը կկու-կկվաձագ ու >վ ճիճու-ճիճվաթափ ու >վ …

Մայրենի

Երկհնչյունների հնչյունափոխություն էջ 70, առաջադրանք 69, 70, 71։69 Լույս-լուսաբաց ույ >ու պաճույճ-պաճուճապատ ույ >ու լույծ-լծկան ույ >ը ծույլ-ծուլանալ ույ >ու փույթ-անփութություն ույ >ու խույզ-խուզարկություն ույ >ու սույզ-սուզանավ ույ >ու թույն-թունավոր ույ >ու գույժ-գուժել ույ >ու բույր-բուրավետ ույ >ու ձույլ-ձուլվել ույ >ու կապույտ-կապուտաչյա ույ >ու 70 ա. ձնհալ-ձյուն յու >ը սառցարան-սառույց ույ սղ. հրապուրիչ-հրապույր ույ >ու …

Մայրենի

Սեպտեմբերի 8, ի ձայնավորի հնչյունափոխությունը Էջ 67, առաջադրանք 62, 63, 64 62.աՆնջել -նինջ ի >ըջնջոց –ջինջ ի>ըսրտակից –սիրտ ի >ընախնադար-նախնի ի>ըվշտակցել-վիշտ ի >ըգնահատական-գին ի >ը փղիկ-փիղ ի >ըլճափ-լիճ ի >ըմարմնական-մարմին ի >ըմրգասեր-միրգ ի >ըբկավճապատ-կավիճ ի -սղնարնջագույն-նարինջ ի >ըալյակ-ալիք ի >յմսակեր-միս ի >ըտարեվերջ-տարի ի+ա = եբրածեծ-բիրծ ի >ըգժություն – գիժ ի >ըպատանյակ-պատանի ի >յհոգեթով-հոգի ի+ա=եմտավոր-միտք ի …

Մայրենի

Կիսամյակ-կես           ե > ի Վիրաբույժ-վերք    ե > ի Վիճաբանություն-վեճ  ե> ի Իշայծյամ-էշ  է>ի Իջվածք-էջ է> ի Զինագործ-զենք ե> ի Դիմադրություն-դեմ ե >ի Սիգաճեմ-սեգ ե >ի Միտումնավոր-մետ ե >ի Հանդիսատես-հանդես ե >ի Վիրահատում-վերք ե >ի Գիսակ-գես ե >ի Գիտակ-գետ ե >ի Վիպասան- վեպ ե >ի ընդդիմակաց-դեմ ե >ի Դիտարժան-դետ ե >ի Գիրուկ-գեր ե >ի վիմագիր-վեմ ե …