Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

1.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված դերանուններին և որոշի՛ր, թե ում անվան փոխարեն են դրվում դրանք: Զինվորն ասաց, որ ինքը(զինվորը) գիշերը գնացքով է գնալու ու նրան (որևէ մեկին)էլ է տանելու իր հետ:Որսորդը բողոքում էր, որ ինքը (որսորդը) անտառում արջ է տեսել, իսկ նա  (ինչոր մեկը)չի հավատում իրեն:Գիտնականն ասում է, որ իրեն ( գիտնականին) իրեղեն ապացույցներ են պետք, նա (գիտնականը) իզուր է ուզում խոսքով ապացուցել:Անծանոթն ասաց, որ նա  (ինչոր մեկը)իզուր է անհանգստանում, ինքը  …

English

What will life be like one hundred year from now? I don't know,of course.But this is what I think Will happen. First i think that computers will be much important in our lives. There we"ll recycle any televisions or DVD players or things like that.I think all those things will be part of a computer. …