Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

.Գործնական  աշխատանք  .Ծանոթացում  պարզ  և բարդ  նյութերի  հետ, մետաղների և ոչ մետաղների մոդելների  հավաքում:Ներքոբերյալ  նյութերը `H2, HCl, O2, H2O, N2, Na,  NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe, H2SO4    դասակարգեք  պարզ  և  բարդի, անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակԱղյուսակ.   Պարզ  նյութեր    Բարդ  նյութերH2,O2,N2,P4,S8HCI,H2O,NH3,CH4S8

1.Գտի՛ր թվականները և պարզի՛ր, թե դրանց հետ գոյականներն ու բայերը ի՞նչ թվով են գործածվում: Գտածոն յոթանասուն  միլիոն տարվա հնություն ուներ - քանակական Միայն տասը ամիս հետո տուփը կարելի է բացել - քանակական Փոքրիկ հովիվը երեսուն–երեսունհինգ գառ էր պահում - բաշխական։ Մի օր երեքը գայլի բաժին  դարձավ - քանակական Հիսուներկու շենքից տասներեքը կառուցվել է - քանակական …