Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English 

I always visit/am visiting my grandmother on the weekends.The President will address/is addressing the nation at 8 pm.The summer term starts/is strating in July.He never leaves/is leaving his front door open.She gets/is getting immense joy from feeding stray animals.He was robbed/was robbed at gun point.During the holidays, I did/was doing a lot of sleeping and eating.I am visiting/meet Janet in the afternoon.Dad cooked dinner while Mom is watching/watched TV.You never let me finishing/finish a sentence.I have …

Հայոց լեզու

Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով և դրանցից որնէլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր, տարիներ առաջ ճահճային թռչունների որսի ժամանակմի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը պատշգամբի մի անկյունում նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն, բերելով խոտեր ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են, որ իրենց …