Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

7,8- րդ  դաս-ում անցածի կրկնողություն՝ Ֆիզիկական  մարմին  և նյութ: Ատոմ, մոլեկուլ, իոն: Պարզ  և  բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և օրգանական  նյութեր: Ֆիզիկական  և քիմիական  երևույթներ: Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները՝ միացման, քայքայման, տեղակալման, փոխանակման, օքսիդավերականգնման: Քիմիական   տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Ատոմի  բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը: Հարաբերական  ատոմային զանգված: Ատոմի  հատկությունները՝ ատոմի  շառավիղ,  իոնացման  էներգիա, էլեկտրաբացասականություն, վալենտականություն, օքսիդացման  …

հայոց-լեզու

Ձուկ վաճառող - ձկնավաճառ բարձր հասակ ունեցող - բարձրահասակ դեմքի գիծ - դիմագիծ գարու ջուր - գարեջուր բուրդ տվող - բրդատու միտք անել - մտածել հինգ տարվա - հնգամյա պատիջ տալ - պատջել գերի տանել - գերրեվարել  բարի սիրտ ունեցեղ - բարեսիրտ բարձր դիրք ունեցող - բարցրաստիճան գինի վաչառող - գինեվաչառ փոքր կղզի - պտուղ …