Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Գործնական քերականություն

Բայի տեսակները Դիմավոր և անդեմ բայեր (դերբայներ) Խոսքի մեջ բայերը գործածվում են երկու ձևով՝ դիմավոր և անդեմ: Ըստ այդմ էլ տարբերում են դիմավոր բայեր և դերբայներ կամ անդեմ ձևեր։ Դերբայներ Արդի արևելահայ գրական լեզվում դերբայներն ութն են՝ Անորոշ — ել, ալ (անորոշ դերբայը կարող է հոլովվել)Ենթակայական — ող, ացողՀամակատար — ելիս, ալիսՀարակատար — ած, ացածԱնկատար — ումՎաղակատար — ել, …