Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

English

1 B: I wait for my sister.She was buying something in a shop 2 A: Who were you talking to when i phoned you? B: It was my brother. He told me about a film he saw on TV. 3 A: Did his parents lived in England when he was born? A: No. They lived …

Կենսաբանություն

Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:Լրացուցիչ աշխատանք:Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ: Վահանագեղձ Ներզատիչ գեղձ է, գտնվում է պարանոցի առաջային մակերևույթին, բաղկացած է բիլթերից, որտեղ արտադրվում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր, հորմոններ (թիրոքսին և տրիյոդթիրոնին): Այդ հորմոնները ակտիվ մասնակցություն …