Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Քիմիա

Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը գ. բուսական յուղ Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան գ. արձանը Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն:Քանի՞ քիմիական տարրից է …