Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մաթեմ

(-2) և 3 թվերի արտադրյալը,բ.  12 թվի կրկնապատիկը,գ.  0.5 և  4 թվերի քանորդը,դ. 5 թվի եռապատիկը,ե. 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,զ. (-5) և 4 թվերի արտադրյալը,է. 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը,ը. 4 թվի և 6թվի  կրկնապատիկների արտադրյալը,թ.  а թվի կրկնապատիկի և b թվի եռապատիկի գումարը,ժ. x և y թվերի գումարի և տարբերության արտադրյալը,ժա.  …