Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Սեպտեմբերի 8, ի ձայնավորի հնչյունափոխությունը Էջ 67, առաջադրանք 62, 63, 64 62.աՆնջել -նինջ ի >ըջնջոց –ջինջ ի>ըսրտակից –սիրտ ի >ընախնադար-նախնի ի>ըվշտակցել-վիշտ ի >ըգնահատական-գին ի >ը փղիկ-փիղ ի >ըլճափ-լիճ ի >ըմարմնական-մարմին ի >ըմրգասեր-միրգ ի >ըբկավճապատ-կավիճ ի -սղնարնջագույն-նարինջ ի >ըալյակ-ալիք ի >յմսակեր-միս ի >ըտարեվերջ-տարի ի+ա = եբրածեծ-բիրծ ի >ըգժություն – գիժ ի >ըպատանյակ-պատանի ի >յհոգեթով-հոգի ի+ա=եմտավոր-միտք ի …

Մայրենի

Կիսամյակ-կես           ե > ի Վիրաբույժ-վերք    ե > ի Վիճաբանություն-վեճ  ե> ի Իշայծյամ-էշ  է>ի Իջվածք-էջ է> ի Զինագործ-զենք ե> ի Դիմադրություն-դեմ ե >ի Սիգաճեմ-սեգ ե >ի Միտումնավոր-մետ ե >ի Հանդիսատես-հանդես ե >ի Վիրահատում-վերք ե >ի Գիսակ-գես ե >ի Գիտակ-գետ ե >ի Վիպասան- վեպ ե >ի ընդդիմակաց-դեմ ե >ի Դիտարժան-դետ ե >ի Գիրուկ-գեր ե >ի վիմագիր-վեմ ե …

Մայրենի

Վարժություն 1։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ անորոշ առումով գոյականը։ 1. ապագան, լեռնաշղթան, ենթական, պատվանդան2. պարագան, կուլան, ավազան, թեման3. պատճեն, սյուժեն, հյուլեն, միջօրեն4. խճավազն, արքայազն, նոխազն, վարազն5. թեյն, տրամվայն, որովայն, դերբայն6. կարոտն, մոլախոտն, ծղոտն, հետիոտն7. քնարերգուն, վերարկուն, ճողփյուն, սերմացուն8. մեղուն, ցողուն, ժողովածուն, աղաթթուն9. չափածոն, մետրոն, երեկոն, երգեհոն10. զբոսայգին, մարգագետին, թերակղզին, ծառուղին 2.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել որոշյալ և անորոշ առումներով գոյականները։ Գետնի տակ թաքնված հանքանյութերի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկություններ …

հայոց-լեզու

Ձուկ վաճառող - ձկնավաճառ բարձր հասակ ունեցող - բարձրահասակ դեմքի գիծ - դիմագիծ գարու ջուր - գարեջուր բուրդ տվող - բրդատու միտք անել - մտածել հինգ տարվա - հնգամյա պատիջ տալ - պատջել գերի տանել - գերրեվարել  բարի սիրտ ունեցեղ - բարեսիրտ բարձր դիրք ունեցող - բարցրաստիճան գինի վաչառող - գինեվաչառ փոքր կղզի - պտուղ …