Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մայրենի

Ըստ տրված կաղապարների՝  կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Թեկուզ……………… , այնուամենայնիվ……….. --- Թեկուզ սովորեցի դասը, այնուամենայնիվ չհամարձակվեցի պատասխանել: Թեպետ………………, սակայն…………………. --- Թեպետ չար է, սակայն խելացի է: Չնայած որ………….., բայց……………………… --- Չնայած որ բացակայել էի, բայց բացակա չդրեցին: Թեև…………………., բայց և այնպես…………… --- Թեև գիտեմ, որ վտանգավոր է, բայց և այնպես չեմ վածենում: Ըստ տրված կաղապարների` կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Եթե………………….., ապա…………… --- Եթե դու շուտ վերադառնաս, …

Գործնական քերականություն

Կետադրե՛լ նախադասությունները և ձևաբանորեն վերլուծե՛լ․ Կհանդիպես նրան, բայց հաջողություն չեմ ակնկալում:Ուսին մնացել է խոռոչաձև սպի,  իսկ հոգում չսպիացող մի ցավ:Մեքենան դղրդյունով անցավ քարե նեղ կամուրջը,  մի քանի կիլոմետր համաչափ վազքով սլացավ գետի ափով, ապա բարձրացավ քարքարոտ ճանապարհով:Թողել եմ ներքև և' փառք և' գանձ և' քեն և' նախանձ:Ոչ' հայրենիք ունի,  ոչ' տուն,  ոչ' անուն:Կրակը լափեց թե' …

Մայրենի

ՎարժություններՎարժություն 1։ Գտնե՛լ շաղկապները և խմբավորե՛լ (համադասական ևստորադասական)։Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և, մյուս, բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, բացի, քանի որ։ Ստորադասական շաղկապներ - եթե, թեև, որովհետև, որպեսզի, քանզի, քանի որ Համադասական շաղկապներ - բայց, և, սակայն, նաև Վարժություն 2։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով եթե,որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ, և շաղկապները։ Դու ցածր …

Մայրենի

Գործնական քերականություն Ընդգծի՛ր կապը․ Ա․ այդպես, նկատմամբ, ոչինչ, միտք-Նկատմամբ Բ․ խենթ, իհարկե, hօգուտ, որովհետև-հօգուտ Գ․ Իհարկե, մտածել, երրորդ, մասին-մասին Նախադասությունները ձևաբանորեն վերլուծի՛ր։ Տնտեսուհին իրեն վատ զգաց, և երբ աստիճաններով վերև էին բարձրանում, հանկարծ ուզեց, որ տղան իսկապես դպրոց չգնար: Նախասրահներն ու դասասենյակները վախեցնում էին նրանց, այնտեղից ինչ-որ օտարոտի ու տհաճ հոտ էր գալիս: Տնտեսուհին-Գոյական,հասարակ,եզակի,ուղղական,որոշյալ իրեն-դերանուն,անձնական,եզակի,տրական,երկրորդ …

Մայրենի

1․Տրված բառերով կազմի՛ր բառակապակցություններ` նրանց ավելացնելով ինչպիսի՞, ո՞ր, ո՞ւմ, ինչի՞ հարցերին պատասխանող լրացումներ: Ընդգծի՛ր գլխավոր և երկրորդական անդամները։ Կրակ, ջուր, հող, օդ, երեխա, տուն: Կրակ - բոցավառվող կրակ ջուր - մաքուր,խմելու հող - բերրի օդ - մաքուր տուն - տաք երեխա — խելոք 2. Տրված բառերին ում, ի՞նչ(ը), ինչի՞ն, ինչո՞վ հարցերին պատասխանող լրացումներ ավելացնելով՝ կազմի՛ր բառակապակցություններ: Ընդգծի՛ր գլխավոր …

Մայրենի

Մակբայը որպես խոսքի մաս Լեզվում կան բառեր, որոնք արտահայտում են գործողությանհատկանիշներ, օրինակ՝ հերոսաբար կռվել, դանդաղորեն քայլել, լիովին վստա-հել, անմիջապես օգնել, չափազանց դժվար։ Գործողության  հատ-կանիշներ ցույց տվող բառերը միավորվում են մակբայ խոսքի մասի մեջ։ Մակբայները լինում են տեղի, ձևի, չափ ու քանակի, ժամանակի։Տեղի մակբայները ցույց են տալիս գործողության կատարման տեղը, օրինակ՝ամենուրեք, դեմ դիմաց, հեռու, մեջտեղ, գյուղեգյուղ, դռնեդուռ։ Ձևի մակբայները ցույց …

Մայրենի

Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել: Օրինակ՝ տպագիր, գրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը: Հայրենասեր, սիրալիր-ե-ի Սպառազեն զինավառ: ե-ի Անիղձ, ըղձալի: ի-ը Լայնասիրտ, սրտագին: ի-գաղտնավանկի ը Մեծատուն, տնական: ու-գաղտնավանկի-ը Բազմագույն, գունագեղ: ույ-ու Հետախույզ, հետախուզել: ույ-ու Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր): Օրինակ՝ կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի: Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-ն դարձնել է ը: Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է: …

Մայրենի

1․Տրված նախադասությունները դարձրո՛ւ ժխտական: Ուշադրություն դարձրո՛ւ ընդգծված դերանուններին և մակբայներին: Բոլոր մարդիկ վազում էին հոսանքի ուղղությամբ - Բոլոր մարդիկ չէին վազում հոսանքի ուղղությամբ:Այդպիսի երևույթները բավականին հաճախ են նկատվում - Այդպիսի երևույթները բավականին հաճախ չէին նկատվումԼիովին հնարավոր է ուրիշ վայրերում էլ կիրառել նման միջոցառումներ - Լիովին հնարավոր չէր ուրիշ վայրերում էլ կիրառել նման միջոցառումներՔամին դեռ փչում …

Մայրենի

1․Պարզի´ր, թե տրված թվականներն ի՞նչ սկզբունքով են խմբավորվել: Ա. Տասնմեկ - քսաներեք - Բացարձակ քառասունվեց - Բացարձակ իննսունինը - Բացարձակ հիսունչորս - Բացարձակ յոթանասունինը - Բացարձակ տասնմեկերորդ -  Կոտորակային վաթսունութերորդ - Կոտորակային երեսունմեկական -  Բաշխական  Բ. Հարյուր մեկ, հազար երեք հարյուր երեսուներկու - Բացարձակ  երկու հազար հինգ հարյուր հիսուներորդ - Կոտորակային չորս հարյուր վաթսունական - Բաշխական  …

Դուրս գրել անհասկանալի բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրել։ դալուկ - Դժգույն, գույնը գցած, գունատ:  կկոցած –  [գոյական]Ջուլհակի սարք, որի մեջ տեղադրվում է թելով մասուրան, և որը հենքի միջով աջ և ձախ դարձնելով գործում են կտավը, մաքոք: պատիճներից - (բուսաբանություն) Մի քանի բույսերի երկար ու նեղ պտուղը, որ երկու մասի Է բաժանվում և իր մեջ ամփոփում …